Meet the Team

Meet The Team

 

Senior Management

Sheikh Najmul Alam – (CEO)

Sheikh Mujahid Ali – (Director of Islamic Studies)

Ustadh Kazi Hussain (Head)

Ustadh Janyalom A.Rahman (Deputy Head)

Ustadh Munir Ahmad – (Senior Administrator)

 

Administrative/ Reception Staff

Ustadh Aminale Islam

Ustadh Jubair Rahman

 

IC Teaching Staff

M Shifayat

M Aktar

M Minar

M Talha

M Showkat

H Akhtar

H Noor

H Shamim

M Sofwan

 

NC Teaching Staff

Ustadh Kazi Hussain – (KS4 English)

Ustadh Hamid Choudhury – (KS3 English/ Art)

Ustadh Reduwan Billah – (KS4 Maths Year 11-9)

Ustadh Alan Chu – (KS4 Science Year 11-9)

Ustadh Kamil Mirza – (KS3 Science)

Ustadh Nasim Hussain – (Humanities)

Ustadh Sofwan Ahmed – (Arabic language/ KS3 RE/ KS4 Art)

Ustadh Jhakkir Hussain – (PE/ Science KS3)

Ustadh Janyalom A.Rahman – (ICT/ PSHEE)

 

Safeguarding Officers

Ustadh Janyalom A.Rahman – Designated Safeguarding Lead

Ustadh Nasim Hussain – Designated Safeguarding Deputy

Shaykh Najmul Alam (CEO) – Designated Safeguarding Officer

 

First Aid Officers

Munir Ahmed

Afzal Ahmed Choudhury

Aminale Islam

Alan Chu

Janyalom Rahman

Sofwan Ahmed

Nasim Hussain

Jhakkir Hussain